010-414 4000 info@ivab.com

Bidrag för energieffektivisering i småhus

 
Visste du att från den 3 juli 2023 kan du som äger ett småhus som värms upp med el eller gas söka bidrag för energieffektivisering?

 

Du kan ansöka om bidrag för materialkostnader för vissa åtgärder på värmesystemet, till exempel att installera en värmepump eller ansluta till fjärrvärme. Du kan också ansöka om bidrag för åtgärder på klimatskärmen, men bara om du först fått bidrag till åtgärder på värmesystemet i samma hus. Nedan har vi sammanställt den viktigaste informationen. All information hittar du på Boverkets hemsida. 


 

Vilka är förutsättningarna för bidrag?

Det finns ett antal förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska kunna ansöka om bidraget. Det handlar om

 • ägande
 • småhusets uppvärmning före genomförd åtgärd
 • krav på utförare
 • datum för köp eller beställning av material
 • vilka utrymmen som åtgärderna kan omfatta

Hur stort är bidraget?

Du kan få bidrag för högst 50 procent av materialkostnaderna för åtgärderna, dock högst 30 000 kronor för värmesystemsåtgärder och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder. Du kan dock inte få ett bidrag som är lägre än 10 000 kronor. Det innebär att åtgärderna du söker bidrag för måste ha kostat minst 20 000 kronor.

Du kan söka bidraget vid högst två tillfällen, en gång för värmesystemsåtgärder och en gång för klimatskärmsåtgärder.

Du ska helt eller delvis äga och stadigvarande bo i småhuset

Du kan bara ansöka om bidraget om du äger småhuset (helt eller delvis) och stadigvarande bor där. Det innebär att huset ska användas som permanentbostad. Eftersom du måste bo i huset permanent kan du inte få bidrag för till exempel fritidsboende. Som småhus räknas en- och tvåbostadshus som är friliggande eller sammanbyggda till par-, rad- eller kedjehus.

Småhuset ska vara el- eller gasuppvärmt

Bidraget gäller energieffektivisering av småhus som är el- eller gasuppvärmda.

Att ett hus är eluppvärmt innebär att det har ett värmesystem där behovet av rumsvärme tillgodoses genom direktverkande el eller ett vattenburet distributionssystem som värms upp av el och där tappvarmvatten värms upp av el. Direktverkande el kan vara till exempel:

 • panelelement
 • konvektorelement
 • oljefyllda elelement
 • elslingor i golvet
 • takvärmepaneler

Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor fyllda med cirkulerande vatten som värms upp av el, till exempel i en elpanna. Tappvarmvatten kan värmas upp med el, till exempel i en varmvattenberedare med elpatron eller en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en elpanna.

Huset räknas som gasuppvärmt om rumsuppvärmning sker genom ett vattenburet distributionssystem som värms upp av gasförbränning och där tappvarmvatten värms upp av gasförbränning. Vattenburna distributionssystem kan vara element eller golvslingor med cirkulerande vatten som värms upp av gas, till exempel i en gaspanna. Tappvarmvattnet kan värmas upp genom förbränning av gas i en varmvattenberedare som är sammanbyggd med, eller kopplad till, en gaspanna.

Huset räknas som el- eller gasuppvärmt även om viss värme tillförs småhuset från:

 • trivseleldning (motsvarande högst en kubikmeter ved per år)
 • energi som alstras av sol eller vind på den fastighet där småhuset ligger
 • en luft-luftvärmepump som är äldre än tio år

(Om småhuset är utrustat med annan värmepumpsteknik än just en äldre luft-luftvärmepump räknas huset inte som el- eller gasuppvärmt. Då kan du inte ansöka om bidrag.)

Du kan ansöka om bidrag för följande åtgärder:

 • installation av ett vattenburet eller luftburet värmedistributionssystem
 • anslutning till ett fjärrvärmenät
 • installation av en styrbar frånluftsvärmepump, luft-vattenvärmepump, berg-, sjö eller jordvärmepump
 • installation av en eller flera styrbara luft-luftvärmepumpar i kombination med antingen en varmvattenberedare med inbyggd värmepump eller en anordning för uppvärmning med biobränsle som är effektstyrd och medger en kontinuerlig och automatisk bränsletillförsel
 • installation av en anordning för uppvärmning med biobränsle.

Läs mer om respektive åtgärd samt energimärkning på Boverkets hemsida.

Den som utför åtgärderna ska vara godkänd för F-skatt

Du kan bara ansöka om bidraget om den som utför åtgärderna är godkänd för F-skatt. Det innebär att du inte kan ansöka om bidraget om du genomför åtgärden på egen hand eller med hjälp av någon annan som saknar F-skatt. När du skickar in begäran om utbetalning ska du bifoga en handling som visar att utföraren är godkänd för F-skatt.

Rotavdrag

Eftersom du bara kan få bidrag för materialkostnader kan du också få rotavdrag.

Materialet ska ha beställts tidigast den 8 november 2022

Om du har köpt eller beställt materialet på egen hand ska du ha gjort det tidigast den 8 november 2022. Du ska kunna visa en kopia av beställningsordern, beställningsbekräftelsen eller inköpskvittot om länsstyrelsen begär det.

Om materialet tillhandahålls av ett företag du anlitar räknas dagen du beställer tjänsten som beställningsdag för materialet.

 


 

Kontakta oss om du har frågor kring värmesystem såsom värmepumpar, luftvärmepumpar, konvertering av system mm. Du hittar ditt närmaste IVAB-kontor i kartan eller här.

 

 

IVAB Piteå (HK)

Adress
Fläktgatan 11, 941 47 Piteå

Telefon
010-414 40 00

E-post
info@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Holmsund

Adress
Järnvägsgatan 12, 913 35 Holmsund

Telefon
010-414 41 30

E-post
holmsund@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Hässleholm

Adress
Hövdingegatan 35, 281 33 Hässleholm

 

Telefon
010-414 40 50

E-post
hassleholm@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Kristianstad

Adress
C/O Stoby AB
Nässelvägen 1, 291 59 Kristianstad

 

 

Telefon
044-620 00 60

E-post
kristianstad@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Roknäs

Adress
Fläktgatan 11, 941 47 Piteå

Telefon
010-414 40 40

E-post
roknas@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Sala

Adress
Fridhemsgatan 9B, 733 39 Sala

Telefon
010-414 41 50

E-post
sala@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Tierp

Adress
Vallby 210, 815 92 Tierp

Telefon
010-414 40 80

E-post
krister.tierp@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Köping

 

Adress
Hantverkaregatan 3, 731 50 Köping

Telefon
010-414 40 90

E-post
per.blom@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Uppsala

Adress
Björkgatan 9, 753 28 Uppsala

Telefon
010-414 40 80

E-post
uppsala@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Skellefteå

Adress
Fabriksgatan 6, 931 37 Skellefteå

Telefon
010-414 41 70

E-post
skelleftea@ivab.com

Gå till kontaktsida

IVAB Boden

Sturegatan 18, 961 33 Boden

010-414 41 40

boden@ivab.com

Kontakta oss om du har frågor kring värmesystem såsom värmepumpar, luftvärmepumpar, konvertering av system mm. Du hittar ditt närmaste IVAB-kontor i kartan eller här.